سیب ترش

+ نوشته شده در  جمعه ۷ آبان۱۳۸۹ساعت 23:5 PM  توسط سیب ترش  | 

پرنيان خانوم 7ماهه

+ نوشته شده در  جمعه ۲۱ خرداد۱۳۸۹ساعت 12:39 PM  توسط سیب ترش  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 16:50 PM  توسط سیب ترش  | 

پرنيان من در 6ماهگي

+ نوشته شده در  جمعه ۲۰ فروردین۱۳۸۹ساعت 13:30 PM  توسط سیب ترش  | 

چرا رنگين كمان به صورت كمان ديده ميشود؟

اولین کسی که به طور جدی در باره این مسئله مطالعه کرد رنه دکارت بود . قبل از دکارت کسانی مانند قطب الدین شیرازی یا تيودوريك در این باره تحقیق کرده بودند . دکارت با توجه به قوانین شکست همزمان ولی به طور جداگانه از اسنل ( بنیان گذار اصلی قوانین شکست و بازتاب ) به شرح رنگین کمان پرداخت و در سال 1637 نتایج خود را منتشر کرد .
یکی از دوستان مطلبی در این باره نوشته بودن و چون مختصر است همون مطلب رو اینجا می گذارم.
اول از همه توجه كنيــد كـه قطـره هـاي آب در حـال سـقوط كروي شكل اند ، پس به سراغ نحوه برهــم كنـش يـك پرتـو نـور سـفيد ، بـا يـك كـره شـفاف مـي رويـم . اگر كمـي بـــا چگونگي شكل گيري رنگين كمان آشنا باشيد مي دانيــد كـه رنگين كمان اصلي را مجموعه پرتوهايي كه در مرز قطرهوا، دوبار شكسته و يك بــار بـاز تـابيده انـد، مـي سـازند و چـون ضريب شكست آب براي رنگهاي مختلف متفاوت است، نور سفيد در ضمن اين شكســت هـا بـه اجـزاي رنـگياش تجزيـه ميشود، اما نور خورشيد پيوسته است و در تمــام نقـاط رو بـه نور قطره با آن برخورد مي كند كه شرايط بازتاب و شكســت در هر يك از اين نقاط ، متفاوت است.

مثلا پرتو نوري كه راستاي آن از مركز قطره مي گذرد، بدون شكست وارد آن شده و در سوي ديگر باز تابيده مــي شـود و روي همان مسير ورودي بــه بـيرون بـر مـي گردد. بـه عبـارت ديگر پرتو به وسيله قطره 180 درجه تغيير جهت مي دهــد، در مقابل اگر پرتو نور مماس بر قطره به آن بتابد، مي توانيد ببينيد كه هنگام ورود به بيشـترين مـيزان ممكـن مـي شـكند و پرتـو خروجي با پرتو خروجــي بـا پرتـو ورودي زاويـه حـدود 165 درجه مي سازد، بررسي بيشتر نشان مي دهد كه در بين اين دو وضعيت حدي ، زاويه انحـراف زاويـه بيـن پرتـو خروجـي و ورودي از 180 درجه كاهش مي يابد بــه مقـدار كمينـه 138 درجه مي رسد و سپس دوباره تا 165 درجه بالا مــي رود، امـا چون در اطراف مقدار كمينه، تغيـير زاويـه كـم اسـت، بخـش بزرگي از نور فـرودي ، در حـول و حـوش ايـن زاويـه 138 درجه از قطره خارج مي شود. به عبــارت ديـگر ، شـدت نـور خروجي در تمام زوايا يكسان نيست و بيشتر نـور رنگينـي كـه از قطره بيرون مي رود، با جهت تابش خورشيد، زاويه حــدود 138 درجه يا معادل آن 42 درجه مي سازد. البته ايــن زاويـه، بستگي به رنگ پرتو دارد و بين 40 تا 42 درجه براي رنگهاي قرمز تا بنفش متفاوت است. بنابراين مي توان تصور كـرد كـه تنها در زواياي حــدود 42 درجـه ، پرتوهـاي رنـگي بـه طـور مؤثر از قطره خارج مي شوند.

حالا تصور شكل رنگين كمــان، كـار سـاده اي اسـت، فـرض كنيد در بعد از ظــهر ، خورشـيد در حـال تـابش و فضـا پـر از قطره هاي كروي آب است و شما هم پشت به خورشــيد و رو به شرق ايستاده ايد، در اين وضعيت نور رنــگي كـه بـه چشـم شما مي رسد، مجموعه نورهاي خـارج شـده از تمـام قطراتـي است كه خط واصل چشم شما و آنها با راستاي نور خورشيد، زاويه بين 40 و 42 درجه مي سازد.

مكان هندسي اين قطره ها مخروطي بــه رأس چشـم شماسـت كه نيم زاويه رأس آن حدود 42 درجه است. چيزي كه شما از رأس اين مخروطي مي بينيد مقطع آن است، يعني يك نوار دايره اي به پهناي زاويه اي بين 40 و 42 درجه كه رنگهاي قرمز تا بنفش را در خــود جـاي داده اسـت، البتـه
سطح افق، اين دايره را قطع مي كند و چون قطـرات آب تنـها در هـوا حضـور دارنـد، شـما تنـها كمـاني از يـــك دايــره را ميبينيد. اين كمان، وقتي پرتو خورشيد موازي با افـق اسـت، يعني هنگام غروب به بيشينه خــود مــي رسـد و بـه نيـم دايـره تبديل مي شود. البته در آســمان و مثـلا از درون هـواپيمـا در شرايط مساعد مي تـوان رنگيـن كمـان دايـره اي را هـم ديـد.

بيشتر اينجا

آنطرف رنگين کمان کجاست؟

وقتي در طول بارندگي فقط يك رنگين كمان مي بينيم در واقع چند رنگين كمان وجود دارد؟ پاسخ اين سؤال آنطور كه فكر مي كنيد ساده نيست! وقتي نور وارد يك قطره آب مي شود، در داخل قطره بازتاب كرده، و آنچه به چشم ما باز مي تابد رنگين كمان را تشكيل مي دهد. هر قطره باران، نوري را كه واردش مي شود در تمام جهات ممكن بازتابانده و مي شكند. اولين بار كه نور با قطره برخورد مي كند، يك پرتو كسري از آن نور بازتاب مي كند و و بقية آن در طول قطره حركت مي كنند تا به پشت قطره از سمت داخل برخورد كنند. دوباره، مقداري از نور شكت خورده و مقداري بازتاب مي كند. در هر برخورد با سطح سطح داخلي قطره، مقداري از نور باز مي تابد و در قطره مي ماند، و باقيماندة آن خارج مي شود. بنابراين پرتو هاي نور مي توانند بعد از يك، دو، سه بازتاب داخلي يا بيشتر از قطره خارج شوند.

وقتي شما دو رنگين كمان مي بينيد، اولين يا اصلي ترين كمان در زاوية 42 درجه، با نور قرمز در بيرون و نور بنفش در داخل به طور واضح ديده مي شود. كماان دوم هميشه كم رنگ تر بوده و بواسطة بازتاب دوم با رنگهاي معكوس (بنفش در بيرون و قرمز در درون) در زاوية 51 تشكيل مي شود. اسحاق نيوتن يك معادله رياضي بر حسب اندازه زاوية رنگين كمانها بعد از بازتاب N اُمِ داخل قطره بدست آورد. او معتقد بود كه در بازتاب سوم نور كافي وجود ندارد كه در واقع شخص آنرا ببيند، از اينرو هرگز مسئله را براي 3=N حل نكرد. ادموند هالي، بعد از نامگذاري ستارة دنباله دار هالي، محاسبات را بر دوش گرفت و كشف كرد كه سومين رنگين كمان در زاوية 40 درجه و 20 ثانيه تشكيل مي شود، و شگفت زده شد. اين رنگين كمان نبايستي در مقابل خورشيد تشكيل شود بلكه دور تا دور خورشيد تشكيل مي شود! دو هزار سال بود كه بشر به اشتباه در طرف ديگر آسمان در جستجوي اين كمان بود.

منبع : akairan
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:43 PM  توسط سیب ترش  | 

راههايي براي اينكه فرزندتان رازهاي خانوادگي را برملا نكند

براي همه والدين پيش آمده كه از دست فرزند خود به خاطر حرف‌هايي كه نبايد مي‌گفت! عصباني هستند

ولي چه كسي به كودك توضيح داده كه نبايد اين حرف را در جاي ديگري بزند؟ مثلا ما از فرزندمان مي‌خواهيم آدرس، شماره تلفن،  اسم والدين و... را بداند تا در مواقع اضطراري اطلاعاتش كافي باشد ولي اگر همين كودك سه، چهار ساله اين اطلاعات را براي شخص غريبه‌اي بازگو كند او را به‌شدت مورد شماتت قرار مي‌دهيم. راهكاري‌هاي زير جهت رفع اين مشكل ارائه مي‌شود:

1- به فرزندتان آموزش دهيد هنگام رويارويي با موقعيت خطرناك و اضطراري نبايد به اشخاص غريبه‌اي كه خواهان دريافت اطلاعات خانوادگي‌اش هستند، اعتماد كند و اسرار خانوادگي را براي آنها فاش كند. البته كودكان كم سن و سال در شناخت افراد دچار مشكل  و در مواقع لزوم گيج و سردرگم مي‌‌شوند كه آيا بايد به آن شخص اعتماد كنند يا نه؟

آموزش به هر كسي به‌ويژه بچه‌ها براي كارهايي كه نبايد انجام دهند دردسرساز است زيرا ضمير ناخودآگاه كلمات منفي مانند «نكن و نگو» را نمي‌تواند تجزيه و تحليل كند لذا براي آموزش هرگز از افعال منفي استفاده نكنيد به‌عنوان مثال به فرزندتان بگوييد:
«اگر كسي راجع به خانواده‌ات از تو سؤال كرد و تو در موقعيت خطرناكي بودي به او بگو از مامان و بابام بپرسيد.»

2- پيوسته عزت نفس و خودباوري فرزندتان را تقويت كنيد. بعضي اوقات فرزندتان را به خاطر آنچه به‌خوبي يادگرفته يا در آن توانمند است تحسين كنيد، اگر كودك احساس امنيت شخصي كند و در عين حال تحت آموزش نيز قرار بگيرد هرگز خطاهاي عمدي نمي‌كند.

3- به كودك در شناخت حد و مرزها كمك كنيد. به او تفهيم كنيد در چه مواقعي و به چه كساني مي‌تواند رازهاي خانوادگي را بگويد، زيرا در تحقيقي كه در سال‌2002 در بريتانيا روي كودكان گمشده انجام گرفت مشخص شد درصد بسياري از آنها حتي حاضر نيستند در مقابل قانون و پليس نيز به بيان اطلاعات خانوادگي بپردازند.

4- نقش بازي را در آموزش و تفهيم اطلاعات جدي بگيريد. در حين بازي با آرامش به او اطلاعات بدهيد ولي هرگز او را با «بايدها و نبايدهايتان» نترسانيد. زيرا كلمات و جملات منفي برخلاف آنچه فكر مي‌كنيد به‌زودي از ذهن بچه‌ها پاك نمي‌شود.

5- به فرزندتان اعتماد داشته باشيد. از جملات منفي مانند من مطمئنم كه تو نمي‌تواني جلوي زبانت را نگه داري يا عادت كردي حرف نسنجيده بزني و... استفاده نكنيد.

سنجيدگي رفتار فرزندتان را باور كنيد و به او گوشزد كنيد من مي‌دانم و يقين دارم كه تو بسيار باهوش هستي و مي‌تواني در مواقع اضطراري بسيار خوب رفتار كني،  همواره به ياد داشته باشيد هرگز از ترس اينكه كودكتان اطلاعات خانوادگي را فاش نكند او را در فقر اطلاعاتي نگاه نداريد بلكه همواره در نظر داشته باشيد كه شرايط غيرقابل پيش‌بيني و اضطراري نيز وجود دارد.

منبع : تابناک
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:42 PM  توسط سیب ترش  | 

عكس گرفتن حرفه اي با دوربين موبايل

گسترش گوشی‌های همراه در سارسر جهان، کاربران این ابزار را به عکاسان آماتور نیز تبدیل کرده است. شان روکو، استاد عکاسی خبری دانشگاه کارولینای شمالی از شیوه‌های درست عکاسی با دوربین گوشی‌های همراه سخن می‌گوید.

امروزه هر فردی که دارای یک تلفن همراه باشد، یک عکاس آماتور نیز به حساب می‌آید. حتی ارزان‌قیمت‌ترین تلفن‌های همراه نیز از دوربین عکاسی برخوردارند؛ اما به ثبت رساندن عکس خوب با استفاده از این تجهیزات که از لنزهای کوچک و وضوح پایین تصویر برخوردارند، امری بسیار سخت و زمان‌گیر خواهد بود.

در حال حاضر برخی از تلفن‌های همراه پیشرفته از دوربین‌های بسیار قدرتمندی برخوردارند که ویژگی‌های این دوربین‌ها را می‌توان در بسیاری از دوربین‌های عکاسی حرفه‌ای نیز یافت. سرعت بالاتر شاتر، وضوح بالاتر در بزرگ‌نمایی، ردیابی خودکار لبخند و محدوده‌ای از تنظیمات نوری از جمله ویژگی‌های دوربین‌های جدید هستند. با این حال بسیاری از دوربین‌های تلفن‌های همراه از نظر لنز، وضوح تصویر و سرعت شاتر یارای برابری با دوربین‌های عکاسی حرفه‌ای را ندارند.

نشریه TechDailyNews به منظور آشنایی با شیوه‌های عکاسی خوب با دوربین تلفن‌های همراه، با شان روکو، عکاس خبری روزنامه News&Observer، نویسنده کتاب Cell Phone Photographs و استاد عکاسی خبری در دانشگاه کارولینای شمالی گفتگو کرده است.

با وجود این‌که روکو در زمان کاری خود از دوربین دو هزار و 500 دلاری Canon 5D Mark II و دیگر دوربین‌های حرفه‌ای استفاده می‌کند، برای عکاسی شخصی‌اش ترجیح می‌دهد با یک گوشی قدیمی موتورولا عکاسی کند. وی معتقد است برای خوب عکاسی کردن نیازی نیست هزاران دلار خرج کنید. کافی است از گوشی همراهی که در جیبتان حبس کرده‌اید استفاده کنید.

قدم اول برای گرفتن عکس‌های خوب با تلفن همراه چیست؟
اول از همه باید ابزار خود را خوب بشناسید و با محدودیت‌ها و توانایی‌های آن کاملا آشنا شوید. در این صورت است که می‌توانید از آن استفاده کنید. من خودم از کار کردن با این موتورولای قدیمی لذت می‌برم، زیرا محدودیت‌هایش باعث خلاقیت من می‌شود و مجبورم می‌کند از زاویه‌های خلاقانه به اجسام نگاه کنم.

دقیقا از چه تلفن همراهی استفاده می‌کنی؟
گوشی من یکی از مدل‌های قدیمی موتورولا E815 است. من دیگر از این گوشی برای تماس گرفتن استفاده نمی‌کنم. آن را از سال 2007 / 1386 تا به حال نگاه داشته‌ام و گمان می‌کنم زمانی که آن را خریدم، تولید آن به پایان رسیده بود. اکنون گوشی جدیدتری دارم، اما دوربین گوشی جدیدم به هیچ وجه با این دوربین قابل مقایسه نیست و احساس یکسانی را در من ایجاد نمی‌کند.

چه چیز دوربین، این گوشی قدیمی را برایت این‌قدر خوشایند کرده است؟
چندین دلیل وجود دارد. هر دوربین برای شما نتیجه متفاوتی در بر دارد و به همین دلیل با استفاده از چند دوربین هرگز نمی‌توانید نتیجه مساوی از یک زاویه یا صحنه به دست آورید. وقتی من با این دوربین کوچک تلفن همراه عکاسی می‌کنم، نسبت به زمانی که با دوربین‌های حرفه‌ای عکاسی می‌کنم احساس تازه‌تر و متفاوت‌تری دارم. نقص‌های این دوربین کوچک باعث می‌شود احساس واقعی بودن به من القا شود، زیرا کمال دوربین‌های حرفه‌ای خیلی خسته‌کننده و بی‌مزه است.

چطور با تمامی محدودیت‌های نوری و رنگی دوربین تلفن همراه عکاسی می‌کنی؟
باید از حضور نور و بازی‌های آن بر روی ساختار موضوع آگاه باشید. دوربین‌های تلفن همراه از گزینه‌های انتخاب رنگ برای فضاهای داخلی یا خارجی برخوردارند، اما من کار را ساده‌تر کرده‌ام و این گزینه‌ها را بر روی اتوماتیک تنظیم کرده‌ام. من بیشتر به صورت سیاه و سفید عکاسی می‌کنم، به ویژه در شرایط کم‌نور؛ زیرا عکاسی سیاه و سفید در شرایط کم نور بسیار دست و دلبازتر از عکاسی رنگی عمل می‌کند. اما گاهی متناسب با نوع موضوع عکس‌های رنگی نیز می‌گیرم. گاهی اوقات رنگ‌هایی که از دوربین‌های عکاسی تلفن‌های همراه به دست می‌آید، احساس قدیمی بودن فیلم‌های عکاسی دهه 1970 / 1350 را القا می‌کند که استفاده از این ویژگی کاملا به موضوع عکس بستگی دارد. با این حال گاهی اوقات نیاز است که رنگ واقعی را داشته باشید. البته حتی با حرفه‌ای‌ترین دوربین‌های عکاسی نیز نمی‌توان همیشه به رنگ واقعی دست پیدا کرد.

دوربین‌های عادی اغلب برای جبران کم‌نوری مجهز به نور فلش هستند. آیا فلش‌های دوربین تلفن‌های همراه نیز به همین خوبی قادر به جبران نور کم محیط هست؟
برخی از دوربین‌ها دارای نور فلش ال.ای.دی هستند که معمولا مانند یک فلش لحظه‌ای نیست و عملکردی مانند پرتوی ممتد نور، اما تاثیرگذار دارد. دوربین من فلش ندارد و به همین دلیل همیشه نور فلش ال.ای.دی بر روی دسته کلیدم به همراه دارم و از آن چندین بار برای نورانی ساختن موضوعاتم استفاده می‌کنم.

دیگر تفاوت‌های مهم میان دوربین‌های عادی و دوربین تلفن‌های همراه چیست؟
با این دوربین موتورولا، نسبت تصویر شما 10 در 8 خواهد بود که این ترکیبی کاملا متفاوت از فیلم‌های 35 میلی‌متری است که طول بیشتری دارد. این یکی از تفاوت‌های مهم است. هم‌چنین هرگز از بزرگ‌نمایی دوربین گوشی‌ام استفاده نمی‌کنم، زیرا باعث پیکسل‌دار شدن تصاویرم می‌شود؛ در واقع از دوربینم به عنوان یک دوربین عکاسی با لنز ثابت استفاده می‌کنم. هر یک از دوربین‌ها در تلفن‌های همراه مختلف در هنگام عکاسی واکنش متفاوتی از خود نشان می‌دهند و به همین دلیل باید واقعا دوربین خود را بشناسید. من همیشه به هرکس که عکاسی می‌کند، می‌گویم که تنها باید مداوم عکس بگیرید تا دوربین خودتان را درک کنید.

وضوح و کیفیت تصویر چه می‌شود؟
بسیاری از این دوربین‌ها دارای تنظیمات ابعاد فایل بزرگ یا کوچک و کیفیت تصاویر عالی، متوسط و پایین هستند. فکر می‌کنم اگر می‌خواهید با تلفن همراه عکاسی کنید، باید تنظیمات آن را بر روی بزرگ‌ترین حالت و پر وضوح ترین کیفیت قرار دهید.

اهمیت مگاپیکسل در گرفتن عکس‌های خوب با تلفن همراه چه اندازه است؟ و چه تاثیری می‌تواند بر روی بزرگ‌نمایی یا چاپ تصاویر داشته باشد؟
فکر می‌کنم 12-10 مگاپیکسل در حال حاضر برای تلفن‌های همراه بیشترین حد به شمار می‌رود. این میزان از مگاپیکسل دوربین حرفه‌ای کارم در چند سال گذشته بسیار بیشتر است. دوربین موتورولای من تنها 1.3 مگاپیکسل کیفیت دارد که عکس‌های آن در فایل‌هایی به حجم 3.75 مگابایت ذخیره می‌شوند. با چنین ابعادی من می‌توانم عکس‌هایی در ابعاد 60 در 76 سانتی‌متر با وضوح 200 نقطه در اینچ (دی.پی.آی) چاپ کنم. این کار را با کمک درون‌یابی (Interpolation) فتوشاپ انجام می‌دهم که نتیجه آن برای برخی از عکس‌ها بسیار خوب می‌شود. با این حال باید دوربین تلفن‌های خود را بشناسید. شاید دوربین یک گوشی 10 مگاپیکسلی باشد و با کیفیت متوسط تصویر نیز بتوان به عکسی با وضوح عالی دست پیدا کرد.

نظرت درباره گوشی آی‌فون چیست؟
آی‌فون یک گوشی 3 مگاپیکسلی و فوق‌العاده است که قصد دارم به زودی یکی از آنها را بخرم. همان‌طور که می‌دانید، تصویر اول بسیاری از روزنامه‌ها از حادثه فرود هواپیما در رودخانه هادسون در سال گذشته توسط یک گوشی آی‌فون به ثبت رسیده بود.

با توجه به این‌که دوربین‌های تلفن همراه در مقایسه با دوربین‌های سنگین و حجیم حرفه‌ای، بسیار کوچک و سبک وزن هستند؛ این ویژگی تا چه اندازه بر روی گرفتن عکس‌های خوب تاثیر خواهد داشت؟
برای عکاسی خوب اهمیتی ندارد که از چه دوربینی استفاده می‌کنید. تلاش کنید جهان را از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنید، کمی بالاتر یا پایین‌تر. این یکی از زیبایی‌های دوربین‌های تلفن همراه است، زیرا می‌توانید زاویه آن را بدون نیاز به خم شدن و نگاه کردن درون منظره‌یاب تغییر دهید، تنها با نگاه کردن به نمایشگر می‌توانید دوربینتان را در هر موقعیتی نگه دارید. در این میان عکس‌هایی به نظر شما جذاب تر خواهند آمد که از موضع تسلط شما دیده نشوند.

از نظر ساختاری چه پیشنهاد دیگری برای گرفتن تصاویر خوب با دوربین تلفن همراه داری؟
قانون یک سوم‌ها یا همان نقاط طلایی. تقسیم صحنه به یک سوم‌ها یکی از مهم‌ترین‌ها به شمار می‌رود. نباید لزوما موضوعات مهم را در مرکز قرار دهید. زمانی یک عکاس خوب خواهید شد که بدانید چه چیز کارایی ندارد و تا زمانی که آن را انجام دهید، آن را نخواهید فهمید. این یکی از خوبی‌های جهان دیجیتال است، زیرا می‌توانید هر زمان که سر ذوق بودید عکاسی کنید...

یا تا هر زمان که کارت حافظه دوربین اجازه داد! پیشنهادی برای ذخیره بهتر عکس‌ها در تلفن همراه نداری؟
باید همیشه از آنها کپی پشتیبانی تهیه کنید. من عکس‌هایم را بر روی دو دیسک سخت ذخیره می‌کنم و بسیاری از آن‌ها نیز بر روی یک دیسک سخت سوم یا بر روی بانکی آنلاین قرار دارند. دیسک‌های سخت همیشه دچار نقص می‌شوند و هرگز نمی‌توانم به اندازه کافی بر نیاز به داشتن چندین کپی از عکس‌های دوربین تاکید کنم. کارت‌های حافظه نیز رو به ارزان تر شدن گذاشته‌اند و به همین دلیل داشتن تعداد زیادی از آن‌ها هزینه چندانی نخواهد داشت.

به عنوان یک عکاس، مزیت استفاده از دوربین تلفن همراه به استفاده از دوربین‌های واقعی را در چه می‌دانی؟
زمانی که با دوربین حرفه‌ای‌ام در میان مردم هستم، افراد بیشتر احتیاط می‌کنند و از روبه‌رو شدن با آن پرهیز می‌کنند؛ اما واکنش آن‌ها نسبت به دوربین تلفن همراه این‌گونه نیست، زیرا همه گمان می‌کنند در حال فرستادن پیام کوتاه برای دوستم هستم. دوربین تلفن‌های همراه به ویژه برای کسانی که به صورت مخفیانه عکاسی اجتماعی یا مستند می‌کنند، حسن بسیار بزرگی به شمار می‌رود؛ زیرا نه شباهتی به دوربین‌های عکاسی دارد و نه مثل دوربین‌های حرفه‌ای در مقابل صورت افراد قرار می‌گیرد. من عکاسی از آدم‌ها را دوست دارم. عکاسی از آن‌ها در لحظه شغل من است و در صورتی که آن‌ها از حضور من آگاه شوند، حرکت می‌کنند و کل ساختار عکس را از بین خواهد رفت.

کدام‌یک از عکس‌هایی را که به این شیوه گرفته‌ای، بیشتر دوست داری و چرا؟
من تقریبا از هر چیزی عکس می‌گیرم، ساختمان‌ها، خیابان‌ها، چهره‌ها. یکی از عکس‌های مورد علاقه‌ام که به تازگی گرفته‌ام و آن را دوست دارم، تصویر یک گاو پشت یک درخت است که کمی خنده‌دار به نظر می‌آید. تصویر تیوب درخشان بر روی شن‌های ساحل را نیز بسیار دوست دارم. خیلی زیبا است که بدون توجه به حالت روحی و موقعیتی که در آن قرار دارید، از هر چیزی عکس بگیرید؛ زیرا در انتهای عکاسی هیچ "درست یا نادرستی" وجود ندارد. اگر عکسی را دوست دارید، پس آن عکس، عکس خوبی است.

منبع : مهر
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:38 PM  توسط سیب ترش  | 

عطرهاي مناسب براي خانم ها

از آنجایی که این روزها در بازار انواع و اقسام مختلفی عطر برای خانم ها عرضه میشود، انتخاب عطر مناسب برای فرد مورد نظر کمی سخت شده است. اگر گیج شده اید که باید چه نوع رایحه ای را انتخاب کنید، یکی از راه حل های رفع مشکل این است که عطر را از خانواده ای انتخاب کنید که با خصوصیات اخلاقی خانم مورد نظر مطابقت داشته باشد.

به گزارش تماشاگران بیشتر عطرهایی که برای خانم ها تولید می شوند را می توانیم در 6 گروه اصلی طبقه بندی کنیم. بوهای سرد، میوه ای، گلی، خوراکی، رایحه های شرقی و چوبی. در داخل هر یک از این گروه های اصلی، چند زیر گروه نیز می توان پیدا کرد، اما این زیر گروهها تفاوت چندانی با هم ندارند؛ به همین دلیل بهتر است که افراد تازه کار به همین 6 گروه اصلی اکتفا کرده و خودشان را درگیر زیرگروه ها نکنند.


عطرهای سرد
این قبیل عطرها معمولاً بوی تمیزی، جوانی، و انرژی می دهند. درون مایه ی رایحه ی این قبیل عطرها بوی اقیانوس ها را در ذهن زنده می کند. در اسم چنین عطرهایی اغلب نام "آب" ، "یخ" ، "باران" ، و یا "خنک" به کار می رود و معمولاً در شیشه های آبی تولید شده و جعبه های بسته بندی آنها نیز به رنگ آبی انتخاب می شوند. خانواده ی این قبیل عطرها بیشتر برای خانم های فعال و ورزش دوست پیشنهاد میشود. از مشهورترین انواع این عطرها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Issey Miyake LEau de Issey

Bulgari Blu Notte

Marc Jacobs Rain

Giorgio Armani Acqua di Gio

Davidoff Cool Water


عطرهای میوه ای
رایحه ی این نوع عطرها در لطافت و انرژی کمی شبیه به رایحه ی عطرهای خنک است با این تفاوت که قدری شیرینی نیز در آن احساس می شود. درون مایه ی اصلی این قبیل عطرها معمولاً دربردارنده ی رایحه ی مرکبات است مانند لیمو، پرتقال، و گریپ فرود. البته برخی از انواع عطرهایی که در این گروه جای می گیرند بوی سیب، انگور، گیلاس، هلو، و تمشک می دهند. خانم هایی که این قبیل بوها را دوست دارند معمولاً خوش بین و خوش مشرب بوده، و به راحتی می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. از جمله معروف ترین عطرهای میوه ای که این روزها از طرفدارهای زیادی برخوردار هستند عبارتند از:

Fresh Sugar

Acqua di Parma Colonia,

L.A.M.B. by Gwen Stefani

Cartier Eau de Cartier


عطرهای گلی
خیلی راحت می توانید بوی این قبیل عطرها را تشخیص دهید. بوی یک یا دو گل در آنها به راحتی قابل تشخیص است. درون مایه ی اصلی این نوع عطرها دربردارنده ی رایحه ی گل های مختلفی نظیر: رز، یاسمن، یاس، و مریم است. این قبیل عطرها مختص خانم های رمانتیک با روحیه زنانه است. اغلب خانم ها نسبت به این نوع عطرها علاقه ی خاصی دارند و می توان گفت که این گروه از جمله محبوب ترین عطرهای انتخابی توسط بانوان است. از جمله معروف ترین عطرهایی این گروه نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

Dior JAdore

Stella McCartney Stella

Yves Saint Laurent Baby Doll

Salvatore Ferragamo Incanto Charms


عطرهای خوراکی
این قبیل عطرها بوی مواد غذایی می دهند. این گروه نسبت به گروه های دیگر قدمت کمتری دارد و تازه چند سال است که به بازار عرضه می شود. درون مایه ی اصلی بوی این عطرها، رایحه ی شکلات و وانیل را در بر دارد. این قبیل عطرها معمولاً برای خانم های خونگرم، مهربان و خانواده دوست پیشنهاد می شود. چند نمونه از محبوب ترین عطرهای خوراکی عبارتند از:

Aquolina Chocolovers

Thierry Mugler Angel

Britney Spears Fantasy

Comptoir Sud Pacifique Vanille Abricot


عطرهای شرقی
این قبیل عطرها دارای رایحه ای گرم، تند و معطر هستند. درون مایه ی اصلی این عطرها بوی دارچین و عنبر می دهد. این قبیل عطرها معمولاً مورد انتخاب خانم هایی قرار می گیرند که در عین سادگی بسیار اصیل می باشند، فریبنده و جذاب هستند، تمایل به نمایش دادن خود دارند و بدشان نمی آید که مرکز توجه جمع قرار بگیرند. از جمله معروف ترین عطرهایی که می توان در این گروه جای داد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Yves Saint Laurent Opium

Guerlain Shalimar

Calvin Klein Obsession


عطرهای چوبی
این عطرها هم مانند عطرهای شرقی بوی تندی دارند اما قدری ملایم تر، دلپذیر تز و جاافتاده تر هستند. درون مایه بوی این عطرها رایحه ی چوب، خزه، صندل، سدر، و نعناع را در بر دارد. عطرهایی که در این گروه جای می گیرند می توانند اغلب هم مورد استفاده ی خانم ها قرار بگیرند و هم آقایون. خانم هایی که تمایل به استفاده از عطرهای با رایحه ی چوب دارند عموماً سرزنده، آزاد منش، و خاکی هستند. از جمله محبوب ترین عطرهای چوبی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

Gucci Rush

Fendi Palazzo

Miss Boucheron


6 نمونه از محشرترین عطرهای زمستانی

گاهی اوقات زمستان می تواند خشن و بی رحم باشد و به پوست شما آسیب وارد کرده و سلامت کلی بدنتان را با مشکل مواجه سازد. خوب می توانیم به راحتی و با استفاده از عطرهای مخصوص زمستان با رایحه های تر و تازه هم خودمان را خوشبو کنیم و هم کاری کنیم تا بدنمان احساس گرمای بیشتری کند. اسپری و عطرهای مختلفی را می توان در زمستان استفاده کرد اما بهتر است هر عطری را که انتخاب می کنید از زیر گروه عطرهای چوبی باشد و بوی درخت سرو در خود داشته باشد. بوی چوبی که در این نوع عطرها احساس می شود سبب می شود که گرمای بیشتری را احساس کنید و دمای بدن به طور نرمال بالاتر برود.

برخی از انواع فعلی عطرهایی که می تواند به شما گرما بدهد

این عطرها آنقدر خوشبو هستند که مطمئنم شما حاضرید تشک برقی خودتان را بدهید تا فقط چند قطره از این عطر را به شما بدهند.

1- Splendor از Elizabeth Arden

استفاده از این عطر باعث می شود که در تمام طول روز حس شادابی و گرما در بدن شما ایجاد شود. درون مایه ی این عطر رایحه ای شبیه به ویستریا و نخود شیرین می دهد. از آنجایی که اغلب از مشک سفید درست می شود، کلیه حواس شما را نیز ارتقا می بخشد.

2- Coco از Coco Chanel

این عطر گرم و تند که در خانواده ی عطرهای شرقی قرار می گیرد، گرما و حرارات بسیار زیادی را به شما هدیه می دهد. Coco به عنوان یک عطر کاملاً کلاسیک شناخته میشود و بوی تند آن سبب ایجاد حس گرما در فرد می شود.

3- Lovely از Sarah Jessica Parker

این عطر دارای رایحه ای دوست داشتنی می باشد. در آن از عطر چوب مرکبات بکار رفته و زمانیکه شما از آن استفاده می کنید نه تنها تبدیل به یک فرد دوست داشتنی می شوید بلکه احساس گرما و حرارات نیز پیدا می کنید. درون مایه ی بوی این عطر عنبر سفید، مشک و چوب است. برای اینکه بوی آن ماندگاری بیشتری داشته باشد به همراه لوسیون بدن و ژل حمام ارائه می شود.

4- Vanilla Fields

اوه هیچ چیز نمی تواند مانند بوی خوش وانیل شما را گرم کرده و درونتان را ریلکس نماید. افراد با سلیقه این عطر را انتخاب می کنند. درون مایه ی این عطر مخلوطی از رایحه ی وانیل، ایلیانگ، بنفشه، ترنج و یاسمن است و در گروه عطرهای شرقی و گرم طبقه بندی می شود.

5- Organza از Givenchy

به گزارش تماشاگران اگر می خواهید احساس گرما و راحتی داشته باشید و تصور کنید که همواره کنار شومینه نشسته اید، این همان عطری است که می تواند این حس را در شما زنده کند حتی در محیط کار! این عطر حس خوبی را در شما ایجاد می کند و با استفاده از آن می توانید در تمام طول روز حس شادابی و سرزندگی خود را حفظ کنید.

6- Red Ginger از Suzanne Lange

گفته می شود که این عطر دارای خاصیتی است که نزدیک به پوست باقی می ماند و سبب می شود که شما احساس گرما کنید. درون مایه ی این عطرگرم و دارای آمیخته ای از بوی خوش دارچین، جوز، میخک، و ترنج است. از آنجایی که بوی شیرین و تند این عطر با گرما و حرارت خاصی همراه است، در ردیف عطرهایی قرار می گیرد که حتماً باید در زمستان مورد استفاده قرار بگیرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:36 PM  توسط سیب ترش  | 

پرنيان خانوم 3ماهه

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 14:24 PM  توسط سیب ترش  | 

4 نكته براي آبياري گياهان آپارتماني

استفاده از سطل پر از آب، يکي از روش‌هاي آبياري گياهان آپارتماني است. سطل يا لگني را پر از آب در آشپزخانه يا حمام روي شيء پايه‌دار با ارتفاع حدود 50 سانتي متر قرار دهيد. گلدان‌ها را دورتادور آن بچينيد. پارچه‌اي نخي به اندازه يک متر يا بيشتر و به عرض حدود پنج سانتي‌متر آماده کنيد و يک سر آن را از کنار گلدان به داخل خاک فرو کنيد. سر ديگر را در سطل پر از آب قرار دهيد. به اين ترتيب دستمال پارچه‌اي همواره آب را به خود جذب مي‌کند و آب کم‌کم به داخل خاک گلدان منتقل مي‌شود.

قرار دادن گياهان در حمام نيز مي‏تواند مفيد باشد. پنجره‌هاي حمام را ببنديد، وان يا ظرف بزرگي را از آب پر کنيد تا رطوبت به حداکثر برسد و بعد تمام گياهان را آبياري کنيد. رطوبت زياد تعرق را کاهش مي‏دهد. بيشتر گياهان را مي‎توان تا 2هفته در اين شرايط نگاه داشت. تنها عيب اين روش ايجاد شاخه ضعيف روي گياهان قوي به دليل نور کم است که البته وقتي گياهان را به محل اصلي بازمي‌گردانيد، مي‌توانيد شاخه‌هاي نامطلوب را هرس کنيد.

پيچيدن گياهان در کيسه‌هاي پلاستيکي نيز مي‌تواند سيستم بسته‌اي ايجاد ‌کند که هيچ آبي از دست نرود. مي‌توان براي تعداد زيادي گياه از پوشش پلاستيکي استفاده کرد. البته گياهان زير پوشش را نبايد در معرض نور خورشيد قرار داد.

استفاده از ژل‌هاي نگه‌دارنده آب نيز مفيد است. مقداري ژل داخل ظرف بريزيد و آب را مرحله به مرحله اضافه کنيد تا ژل به طور کامل از آب اشباع شود و ديگر آب را جذب نکند. مقداري از خاک گلدان را برداريد و ژل را دورتادور گياه به طور يکسان بريزيد و دوباره خاک را به گلدان برگردانيد.
منبع : سلامت
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 14:19 PM  توسط سیب ترش  | 

مطالب قدیمی‌تر